Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MVD translations (verder te noemen “MVD”) en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MVD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgevers.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van MVD zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van MVD of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van MVD van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien MVD voor de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien kan MVD echter na de aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. MVD mag als haar Opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan MVD heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan MVD zijn verstrekt.
 4. MVD behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten

 1. Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is MVD gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 2. Indien een opdracht door Opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
 3. Indien MVD voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding 

 1. MVD is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door Opdrachtgever gespecificeerde doel. MVD is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. MVD zal alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. MVD zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. MVD is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft MVD het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. MVD zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
 4. Opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. MVD staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan MVD verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien MVD is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MVD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MVD worden verstrekt. Nadrukkelijk worden hieronder de gegevens bedoeld als omschreven in artikel 2 lid 2 en artikel 4 lid 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MVD zijn verstrekt, heeft MVD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MVD alle rechten van intellectuele eigendom waaronder het auteursrecht op door MVD vervaardigde vertalingen en andere teksten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart MVD, zowel in als buiten rechte, tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. MVD verstrekt bij levering van vertalingen en teksten Opdrachtgever toestemming tot publicatie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik conform het doel van opdracht. Opdrachtgever is verplicht vooraf toestemming te vragen voor het hergebruiken van teksten. MVD kan hiervoor een marktconforme vergoeding verlangen.
 4. Bij publicatie conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel is naamsvermelding van MVD te allen tijde verplicht.

Artikel 6 – Ontbinding 

MVD is, indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. MVD kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

 1. Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan MVD te melden. Het uiten van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal MVD het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien MVD redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
 3. Indien Opdrachtgever en MVD niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (verder te noemen “NGTV”). Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.
 4. Het recht op reclame van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MVD is gehouden om, zodra hem/haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is Opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. MVD is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, elektronische post, telefax of anderszins.
 4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

 1. Het honorarium van MVD is in beginsel gebaseerd op een uurtarief dan wel een woordtarief. MVD kan tevens naast haar honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. MVD is gerechtigd de uitvoering van een opdracht afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. MVD zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is MVD nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de opdracht. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de opdracht.
 4. MVD heeft de mogelijkheid het overeengekomen honorarium dat is verschuldigd periodiek aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld.
 6. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval Opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 7. Ingeval Opdrachtgever in verzuim is, zoals omschreven in voorgaand lid, wordt de vordering verhoogd met incassokosten volgens de wettelijke staffel, een en ander conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

 1. MVD is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan MVD toerekenbare tekortkoming. MVD is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
 2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft MVD van iedere aansprakelijkheid.
 3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. MVD is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. MVD is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van MVD berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
 6. De aansprakelijkheid van MVD is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 10.000 (tienduizend) per gebeurtenis.
 7. Opdrachtgever is verplicht MVD te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van MVD bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MVD geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor MVD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van MVD opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MVD niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid haar op grond van de wet toekomt.
 3. Indien MVD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is MVD gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en MVD is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.